0

ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา


  พื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ได้รับการอุทิศที่ดินจากคุณนิคม สุวรรณกิจ ร้านสามย่านกลการ จำนวน 30 ไร่ (มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการศึกษา ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับมอบในสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 นโยบายการจัดตั้งโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง สอดคล้องกับแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
     1. เป็นโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลการบริหารจัดการ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
     2. มีโครงสร้างการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมาจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ
     3. เปิดรับข้อแนะนำ เปิดรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
     
4. จัดการเรียนการสอนเรื่องราวของท้องถิ่น ที่เกื้อกูลต่อความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้เรียน เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลงหลักปักฐานการดำเนินชีวิตในอนาคตของผู้เรียนให้คิดหวนคืนถิ่น เพื่อมาร่วมกันดำเนินชีวิตอย่างไม่ทิ้งรากเดิมของอาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่ตั้งและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองต่อไป
     5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเคารพต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานของโลกเพื่อให้มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง
     6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาวะ ทั้งสุขภาพพลานามัยและจิตใจที่ดี ให้มีความรับผิดชอบตนเอง ต่อสังคม ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันและมีความสุข ในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งก่อนที่จะมีการกำหนดจัดตั้งโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาขึ้นนั้น เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ทำการประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จำนวน 7 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 6 ห้องเรียน