0

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา


นางสาวเอมอร  สุจริต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ปีที่รับตำแหน่ง ปีที่พ้นตำแหน่ง ตำแหน่ง
1
นายประสิทธิ์  บัวคุ้มภัย 16 พ.ค. 2555
2 มิ.ย. 2556
 
2 นายประสงค์  สุวรรณโชติ 3 มิ.ย. 2556 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน