0

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา


วิสัยทัศน์ (Vison)

"เรียนรู้สามภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สืบสานภูมิปัญญา"

อัตลักษณ์ (Indentity)

“ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้ดี เด็กมีคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีพัฒนาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม สมรรถนะ ทักษะเหมาะสมตามวัย เป็นไปตามศักยภาพ
 2. สรรหา และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน
 3. ประสานสัมพันธ์ สร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ภาคีเครือข่าย อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
 4. จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 5. บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
 6. น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุข
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. สถานศึกษามีปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
 5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
 6. สถานศึกษาน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิต