0

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาจัดตั้งตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลงตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแลการบริหารจัดการ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีโครงสร้างการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดการศึกษาในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการซึ่งมาจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ มีการเปิดรับข้อแนะนำ เปิดรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเรื่องราวของท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้เรียน เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลงหลักปักฐานการดำเนินชีวิตในอนาคต ของผู้เรียนให้คิดหวนคืนถิ่น เพื่อมาร่วมกันดำเนินชีวิตอย่างไม่ทิ้งรากเดิมของอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเคารพต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานของโลก เพื่อให้มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ ทั้งสุขภาพพลานามัยและจิตใจที่ดี ให้มีความรับผิดชอบตนเอง ต่อสังคมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันและมีความสุข ในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งก่อนที่จะมีการกำหนดจัดตั้งโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาขึ้นนั้น เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ทำการประชาพิจารณ์  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 จัดขึ้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา โดยได้เปิดโอกาส ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น พื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา มีที่ดินทั้งหมด ๓๐ ไร่  มี ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ ได้รับที่ดินจากมูลนิธิ  ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอีกส่วนหนึ่ง ได้รับการอุทิศที่ดินจากคุณนิคมและคุณอรรฆิศา สุวรรณกิจ ร้านสามย่านกลการ จำนวน ๒๓ ไร่ ๘๘ ตารางวา (มูลค่ากว่า ๑๐ ล้านบาท) และอีกส่วนหนึ่งทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๕ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับมอบในสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เริ่มเปิดเรียนในปีการศึกษา 2555 ต่อมาเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อสร้างอาคารเรียนราชพฤกษ์ จำนวน 30 ห้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 งบประมาณ 28,147,000 บาท และเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับการโอนย้ายนายประสงค์ สุวรรณโชติ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2556 ซึ่งต่อมา พ.ศ.2556 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอาคารเรียน เสาธง และเรือนพยาบาล งบประมาณ 2,793,000 บาท ปี พ.ศ.2557  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณจำนวน 281,065 บาท ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 10 ห้อง  ปี พ.ศ.2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก่อสร้างอาคารอนุบาล งบประมาณ 6,110,000 บาท และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหลังคาถนนทางเดิน งบประมาณ 1,079,500 บาท พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ งบประมาณ 1,890,000 บาท ปี พ.ศ.2562 ได้ปรับปรุงถนนคอนกรีตรอบอาคารอนุบาล งบประมาณ 317,500 บาท คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ งบประมาณจำนวน 60,000 บาท คุณนิคม -คุณอรรฆิศา สุวรรณกิจ ได้สนันสนุนงบประมาณในการทำป้ายชื่อโรงเรียน เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ปัจจุบันโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ได้เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากร จำนวน 20 คน มีนักเรียนจำนวน 295 คน 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน : ฟ้า/ม่วง

สีฟ้า แปลว่า “ความสดใส”

สีม่วง แปลว่า “ความคิดสร้างสรรค์”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจำปี

คำขวัญของโรงเรียน เรียนอย่างมีความสุข ปลูกจิตอาสา รู้คุณค่าถิ่นฐาน น้อมนำความพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน : ททมาโน ปิโยโหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก