0

ทำเนียบบุคลากร


นายประสงค์ สุวรรณโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

นางสาวเอมอร สุจริต 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพัทธนันท์ วันดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรสุดา วังคะฮาต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุนีย์รัตน์ คำมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

นายรถะเดช แสวงสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมณีรัตน์ เรืองศิลป์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุวิมล พละเสน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวปนัสยา พรหมรักษา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 

นางสาวอนุสรา ชำนาญศิลป์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสาวกาญจนี แช่ฉั่ง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางบุญเรือน เขื่อนสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวเพ็ญพิชชา กุลสุทธิ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 

นางสาวภาวนา สุขสวย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวพรเพ็ญ แท่งทอง
ครูภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวอรวรรณ สารีคำ
ครูภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล

นางสาวณัฐนรินทร์ เรืองเดชเกตุหิรัญ
ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
 

นายประเสริญ จงรักษ์
ภารโรง