0

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2566


ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เพศ รวม คุณวุฒิ
ชาย หญิง
ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้บริหาร - - - - - - - - -
ครูชำนาญการพิเศษ - 1 1 - - - - 1 1
ครูชำนาญการ 1 2 3 - - - 1 1 2
ข้าราชการ - 3 3 - 3 3 - 1 1
ครูผู้สอนตามภารกิจ - 5 5 - 5 5 - - -
ครูผู้สอน 2 4 6 2 4 6 - - -
พี่เลี้ยงเด็ก - 3 3 - 3 3 - - -
เจ้าหน้าที่การเงิน - 1 1 - 1 1 - - -
นักการ 1 - 1 - - - - - -
รวม 4 19 23 2 16 18 1 3 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน รวม
ชาย หญิง
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 1 1
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 1 2
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 1 1
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- 1 1
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1
6.นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - 1 1
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - 1 1
10. - 1 1
  1 - 1
10.บุคลากร      
 

* อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566