0

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา

ห้องเรียน อ.1 อ.2 อ.3
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 14 6 20 5 17 22 12 7 19
2 15 9 24 13 8 21 10 9 19
3 17 7 24 - - - - - -
รวม 46 22 68 18 25 43 22 16 38

จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ห้องเรียน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 7 9 16 13 14 27 19 10 29 15 17 32 14 10 24 8 12 20
2 7 9 16 15 11 26 - - - - - - - - - - - -
รวม 14 18 32 28 25 53 19 10 29 15 17 32 14 10 24 8 12 20

สรุปภาพรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ห้องเรียน อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
รวมนักเรียนชาย 46 18 22 14 28 19 15 14 8
รวมนักเรียนหญิง 22 25 16 18 25 10 17 10 12
รวมนักเรียนช่วงชั้น 68 43 38 32 53 29 32 24 20
รวมนักเรียนชายทั้งหมด 184 คน
รวมนักเรียนหญิงทั้งหมด 155 คน
รวมจำนวนห้องเรียน 3 2 2 2 2 1 1 1 1
รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 339 คน

* อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566